Ocena wniosków o dofinansowanie

W ramach swojej działalności Fundacja świadczy usługę operatora przeprowadzającego proces kontraktacji złożonych wniosków lub udostepniającego ekspertów do oceny projektów składanych o dofinansowanie w ramach funduszy UE oraz z budżetu Państwa.

Dotychczas Fundacja przeprowadziła lub prowadzi następujące projekty:

  1. Ocena w ramach XXIII edycji konkursu „Polski Produkt Przyszłości”
   W grudniu 2020 roku Fundacja podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na przeprowadzenie eksperckiej oceny merytorycznej projektów zgłoszonych do XXIII edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. W ramach powyższej umowy Fundacja Poza Horyzont wytypowała 26 ekspertów branżowych, którzy zostali zaakceptowani przez PARP i którzy aktualnie kończą dokonywać ocenę złożonych projektów.

 

  1. Ocena merytoryczna projektów złożonych do Podkarpackiego Centrum Innowacji
   W ramach projektu 24 eksperci posiadający umowy z Fundacja w II połowie 2020 roku dokonali 216 ocen merytorycznych wniosków złożonych w ramach Regionalnego Programu
   Operacyjnego województwa Podkarpackiego Celem projektu była ocena merytoryczna wniosków o objęcie finansowaniem projektów B+R

 

 1. Ocena projektów dofinansowywanych w ramach funduszy UE realizowana na zlecenie Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego
  W ramach projektu fundacja w latach 2019-2020 realizowała projekt, którego celem była ocena merytoryczna wniosków o przyznanie grantu – MSODI. Realizacja projektu miała na celu wyłonienie Projektów Grantobiorców do finansowania w postaci Grantu na stworzenie i wdrożenie nowych lub ulepszonych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym. W wyniku realizacji projektu Fundacja przygotowała także dokument zawierający wnioski z przeprowadzonego naboru oraz rekomendacje podjęcia odpowiednich działań w przyszłości
 1. Regranting nadwiślański na zlecenie m.st. Warszawy
  W roku 2015 Fundacja zrealizowała projekt polegający na przeprowadzeniu regrantingu na warszawskich terenach nadwiślańskich. Głównym celem projektu było przeprowadzenie akcji edukacyjno-promocyjnej dla mieszkańców Warszawy w zakresie realizacji projektów o niewielkiej wartości W ramach realizowanego projektu przeprowadzono 10 spotkań szkoleniowych dla zainteresowanych projektem osób oraz ogłoszono konkurs w wyniku którego przyznano dofinansowanie 12 projektom zgłoszonym przez mieszkańców m.st. Warszawy.
Przewiń do góry